PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY !

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.07.2018 r. realizuje projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

a) osoby powyżej 29 r. ż. (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 30 lat),
b) osoby niepracujące (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo),
c) osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. opolskim,
w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w gm. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice),
d) osoby zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. opolskim,

w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnością,
• osoby po 50 roku życia (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 50 lat),
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

 

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
¬ Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane przed założeniem działalności gospodarczej:
- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 96 h/grupa,
- doradztwo indywidualne – 10 h/osoba,
¬ Przyznanie jednorazowych dotacji
w maksymalnej kwocie do 24 000,00 zł,
¬ Pomostowe wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie do 1 000,00 zł/m-c przez okres do 12 m-cy,
¬ Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:
- doradztwo indywidualne – 15 h/osoba
- wsparcie szkoleniowe - 80 h/grupa


Uczestnikom Projektu zapewniamy:
¬ materiały piśmiennicze i szkoleniowe
¬ catering podczas szkoleń grupowych
¬ ubezpieczenie NNW
¬ refundację kosztów dojazdu
¬ refundację kosztów opieki nad osobą niesamodzielną

 

Zapisy i dodatkowe informacje:
tel.: 668 769 377, 693 373 510
Irena Hadasik
e-mail: dotacje.opole@onet.pl
Biuro Projektu: Niemodlińska 8, Opole 45-710
 

Autor: Administrator
Utworzono: 03-04-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi