PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o bezpłatnych szkoleniach w województwie opolskim

Szanowni Państwo,
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.

W ramach projektu oferujemy:
-wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa,
-warsztaty z kompetencji społecznych i zawodowych,
-szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz., bezpłatne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe,
-pośrednictwo pracy,
-płatne staże zawodowe, bezpłatne badania wstępne, ubezpieczenie NNW,
-dla 20 osób niepełnosprawnych przewidziano wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
- poradnictwo prawne i obywatelskie
Ponadto każdy uczestnik otrzyma wyżywienie na zajęciach grupowych i szkoleniach oraz zwrot kosztów dojazdu.


Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:
- Indywidualną diagnozę społeczno-zawodową UP z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1 os/4 godz./1 dzień
- Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym:
- Indywidualne poradnictwo psychologiczno-społeczne 1 os/8 godz./ 2 dni x 4 godz.
- Grupowy trening interpersonalny 1 gr/12 os/48 godz.;
- Blok miękkich kompetencji zawodowych, w tym warsztaty z zakresu:
                               - Zawodowe kompetencje interpersonalne 1 gr/16 godz.
                               - Rynek pracy i warsztat edukacyjny 1 gr/ 16 godz.
                               - Warsztat autoprezentacji 1 gr/16 godz.
- Płatne szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godz.: Grafika komputerowa, Pracownik biurowy, Kucharz, Spawacz, Operator koparki, Monter, Prawo jazdy kategorii C, E lub D
- Staże zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 2000 brutto/osoba
-Indywidualne pośrednictwo pracy 1 os/8 godz.
-Wynagrodzenie dla asystentów dla 20 osób z niepełnosprawnościami
-Zwrot kosztów nad osobą zależną dla 20 osób z niepełnosprawnościami
-Poradnictwo prawne i obywatelskie dla uczestników projektu- 8 godz./miesiąc 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie Projektu, na stronie internetowej: http://www.fundacjapan.pl (zakładka PROJEKTY) oraz pod numerem telefonu: 794 672 065, Biuro Projektu: 46 – 300 Olesno ul. Dworcowa 10A, osoba do kontaktu Irena Hadasik


Realizator projektu zakłada przeprowadzenie szkoleń, które będą odpowiadały potrzebom i potencjałowi Uczestników. Przedstawione tematy stanowią propozycję szkoleniową zgodną z inteligentnymi specjalizacjami woj. opolskiego i mogą ulec zmianie.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 12-02-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi