Ogłoszenia o naborach
PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach

Informacje ogólne

Ogłoszenie nr 6/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD (2.5.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 8/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.6 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD) (2.5.2018) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 3/2018 dot. przedsięwzięcia 1.4.1 LSR - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu (1.3.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 4/2018 dot. przedsięwzięcia 2.2.3 LSR - publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego (1.3.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 5/2018 dot. przedsięwzięcia 2.1.3 LSR - udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej) (1.3.2018) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 1/2018 dot. przedsięwzięcia 1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (2.1.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 2/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół) (2.1.2018) - Pobierz
 Ogłoszenie nr 10/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (02.010.2017) - Pobierz

 Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD (8.08.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (8.08.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. - stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD (8.08.2017) - Pobierz

 


 

Ogłoszenie nr 1/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 - budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (9.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (9.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 3/2017 dot. przedsięwzięcia 2.3.6 - organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD (15.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 4/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół) (25.02.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 5/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2 - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (25.02.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 6/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.2 -  renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych (25.02.2017) - Pobierz

 
Ogłoszenie nr 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej (28.10.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.3.2 realizacja inwestycji w istniejących firmach (28.10.2016) - Pobierz

Autor: Administrator
Utworzono: 2016-10-28
Zmodyfikowano: 2018-05-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi