PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 23.02.2017

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu:1
Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2. biegła znajomość języka polskiego,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
8. prawo jazdy kat. B,
9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):
1. sumienność,
2. obowiązkowość,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
5. chęć uzupełnienia wiedzy.
6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,
Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w NGO.

 

Zakres wykonywanych zadań:
1. przyjmowanie i obsługa wnioskodawców – doradztwo
2. udział w organizacji szkoleń dt. naborów wniosków
3. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów zaakceptowanych do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
4. Udział i obsługa Rady LGD podczas posiedzeń w trakcie naborów wniosków
5. Przygotowanie dokumentacji dt. wyboru i oceny operacji wg. LSR
6. Realizacja projektów realizowanych przez LGD

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od 03.04.2017 r – z możliwością przedłużenia stosunku pracy

 

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów” .
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz
dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
6. inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
umyślne.
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. projektów”.


OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 01.03.2017 DO DNIA 15. 03 .2016 r. godz. 15:00.


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777
 

Autor: Administrator
Utworzono: 23-02-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi