PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” nr ogłoszenia 10/2017 z dnia 2.10.2017

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 

1. Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:
Przedsięwzięcia 2.2.1 wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
jeżeli:
a) operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych
b) operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: 18.10.2017 – 03.11.2017, do godz.15.00
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki 8.00 – 16.00; środy, czwartki i piątki od 8.00 do 15.00
Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 9, ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:
Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:
- 50% zaliczki po podpisaniu umowy
- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu
wniosku o płatność

 

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
Poziom dofinansowania:
95% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy - w przypadku pozostałych podmiotów;


Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
JST, instytucjami kultury, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi,. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł
Wartość realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych mikroprojektów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego.
Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność)- do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

4. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD poprzez zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.)

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Nabory wniosków - Ogłoszenia o naborach
 

Autor: Administrator
Utworzono: 02-10-2017

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi