PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Sprawozdanie ze spotkania / warsztatów refleksyjnych

W dniu 15.01. 2018 r. w Świetlicy Wiejskej w Pludrach (gmina Dobrodzień) w godz. 16.30 - 22.00 odbyło się SPOTKANIE - WARSZTATY REFLEKSYJNE Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”


Przebieg spotkania
1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD (materiały zostały przesłane uczestnikom spotkania mailowo) wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej - Anna Golec, Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”
2. Dyskusja moderowana w formie World Cafe Iwona Niedojadło, Członkini Rady Decyzyjnej LGD
3. Prezentacja pracy poszczególnych stolików - Moderatorzy
4. Dyskusja uczestników:
− Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR
− Sposób wykorzystania rekomendacji.
Iwona Niedojadło, Członkini Rady Decyzyjnej LGD
5. Podsumowanie
Anna Golec, Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”
 

W imieniu zarządu stowarzyszenia składam podziękowania dla wszystkich osób , które wzięły czynny udział w naszym spotkaniu.
Wszystkim członkom LGD , mieszkańcom z obszaru LGD, przedstawicielom samorządów gmin:
Chrząstowic - . wójtowi Florianowi Cieciorowi
Dobrodzień – burmistrz Róży Kożlik oraz wiceburmistrzowi Markowi Witkowi
Kolonowskie – wiceburmistrzowi Konradowi Wacławczyk
Ozimek – sekretarz Barbarze Durkalec
Turawa - wójtowi Waldemarowi Kampa
Zawadzkie – przedstawicielowi Markowi Matuszczak
Zębowice –przedstawicielce Krystynie Wacławczyk
Dyrektorowi Departamentu PROW – Tomaszowi Karaczyn
Kierownikowi Referatu Obsługi Projektów w Departamencie PROW – Pawłowi Teichmann
Prezes LGD Górna Prosna – Sylwii Kus
Przedstawicielce LGD ,,Kraina św. Anny’’ – Marii Muc – Łysy
Członowi Sejmiku Województwa Opolskiego - Zdzisławowi Siewiera

 

Szczególne podziękowania dla prowadzącej spotkanie p. Iwonie Niedojadło i moderatorom:
Joannie Bachłaj , Beacie Kupka , Karinie Mrozek, Annie Zaręba, Agnieszce Macioł, Joanne Bajorek, Robertowi Kobus, sołectwu Pludry za udostępnienie Świetlicy Wiejskiej a członkom stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów za pomoc w organizacji spotkania.

 

Materiały wypracowane na spotkaniu wraz z zebranymi przez biuro LGD, zostaną opracowane w formie raportu a rekomendacje, wnioski, ocena oraz interpretacja stanowić będą ewaluację wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

 

Z poważaniem
Prezes Anna Golec
 

Autor: Administrator
Utworzono: 17-01-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi