PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Walne zebranie członków LGD Kraina Dinozaurów

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”, które odbędzie się dnia 12.03.2018 r. o godz.16.00 w Gminnym Ośrodku Informacji , Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach , ul. I. Murka 1.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie członków
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności za rok 2017
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2017
7. Raport ze spotkania refleksyjnego
8. Plan działań na rok 2018
9. Wybory uzupełniające do Rady LGD ,
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie zebrania

Z uwagi na fakt, że dwie osoby zrezygnowały z pracy w Radzie LGD na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12.03.2018 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.


Zgodnie z regulaminami wewnętrznymi LGD ,,Kraina Dinozaurów’’(kandydatura musi został zweryfikowana) , prosimy o zgłoszenie się osób wyrażających chęć pracy w szeregach Rady LGD i złożenie odpowiednich dokumentów (zgodnie z zał.1) do dnia 8.03.2018 r w biurze LGD lub skan na adres krainadino@onet.eu.


Wybór członków dotyczy sektora społecznego i gospodarczego.


Bliższych informacji można uzyskać pod numerem 774651213 /605052777 lub w biurze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku. 
 

Autor: Administrator
Utworzono: 28-02-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi