PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zaproszenie na cykl szkoleniowy - Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie lokalnych działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym p.n „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie lokalnych działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.


Szkolenia mają na celu:
- podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
-podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i ochrony bioróżnorodności,


- przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowali społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.  

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników,  doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.


Zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia, odbywające się na terenie województwa opolskiego.


I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2018r. na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego / zakwaterowanie gmina Lubsza – pensjonat Leśna Skarpa w Leśnej Wodzie/, II zjazd szkoleniowy odbędzie się pod koniec czerwca lub na początku września. W trakcie szkoleń przewidziane są objazdy terenowe.


Główna tematyka cyklu szkoleniowego:
• Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny, prognozy oraz wpływ zmian klimatu na różne sektory w tym gospodarkę wodną, środowisko przyrodnicze,
• Adaptacja do zmian klimatu – podstawowe pojęcia: adaptacja, ekspozycja, wrażliwość, presja, bioróżnorodność, retencja,
• Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność w tym na siedliska i gatunki,
• Adaptacja poprzez zwiększanie potencjału retencyjnego,
• Objazd terenowy – dobre praktyki adaptacji poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności w terenie, retencja dolinowa, na obszarach rolniczych, retencja w lasach,
• Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, planowanie regionalne, plany adaptacji do zmian klimatu w gminach,
• Zmiany w organizacji i zakresie kompetencji systemu gospodarowania wodami w Polsce (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
• Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu, poprzez tworzenie zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych i na obszarach wiejskich,
• Praktyka działań adaptacyjnych w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności /m.inn poprzez zadrzewianie + korytarze ekologiczne + zwiększanie potencjału retencyjnego/ planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska, zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych,
• Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności,
• Mobilizowanie mieszkańców do działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym,
• Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej.

 

Uczestnicy będą mogli korzystać z wiedzy trenerów prowadzących szkolenie oraz szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych  przygotowanych w ramach projektu w tym poradnika, pakietu edukacyjnego, plakatów i broszur.


Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl


Zgłoszenia prosimy kierować na adres czabjska@zielonaakcja.pl do dnia 14 maja 2018, tel.76 86 294 30.


Pytania dotyczące szkolenia oraz projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl, tel.600 276 829.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Współdziałanie środowiska na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW. 

Autor: Administrator
Utworzono: 09-05-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi