PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Cíle a záměry

Informacje ogólne

Cíle MAS Říše dinosaurů na léta 2008-2015

ukazatele a způsoby měření

 

Obecné cíle

Obecný cíl A

Ukazatele

Obecný cíl B

Ukazatele

AKTIVNÍ, INTEGROVANÁ A INOVAČNÍ SPOLEČNOST ZACHOVÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ TRADICE

 

1.    Zvýšení počtu osob účastnících se komunálních voleb o 1 %

 

2.     Růst počtu osob deklarujících v letech 2010 - 2015 posílení pocitu vztahu k bydlišti o 3 %

 

ROZVINUTÁ REKREACE A TURISTIKA NA ÚZEMÍ ŘÍŠE DINOSAURŮ

 

1.        Zvýšení příjmů členských obcí o 1 %

 

 

 

Dílčí cíle

Dílčí cíl A1

Ukazatele

Dílčí cíl B1

Ukazatele

Zvýšení místní integrace s využitím místních kulturních a historických zdrojů

 

1.   Zvýšení počtu osob účastnících se setkání o 3 %

 

2.   Zvýšení počtu osob znajících činnost MAS o 10 %

 

3.   Zvýšení počtu jednotek zapojujících se do činnosti MAS o 4 %

 

 

Nárůst turistické konkurenceschopnosti oblasti MAS

 

1.        Zvýšení počtu registrovaných turistických firem o 1 %

 

2.   Zvýšení počtu turistů o 2 %

Záměry

Záměry

Ukazatele

Záměry

Ukazatele

 

A.1.1. Vytváření podmínek pro aktivní a zajímavé trávení času

1.   5 dovybavených skupin

 

2.   20 uspořádaných kulturních nebo sportovních podniků

 

3.   5 000 lidí účastnících se akcí pořádaných nebo spolupořádaných MAS

 

B.1.1. popularizace oblasti Říše dinosaurů

1. 5 publikovaných propagačních materiálů

 

2. 14 propagačních akcí

 

 

A.1.2. Zlepšení a budování místní infrastruktury pro trávení volného času

1. Postaví se nebo opraví nebo dovybaví 11 objektů místní infrastruktury

 

B.1.2. Zlepšení kvality turistických služeb a zajištění jejich efektivního využití

1. 9 nových nebo zlepšených služeb

 

2. 6 nových nebo rekonstruovaných turistických objektů

 

3. 3 značené trasy nebo stezky

 

4. 400 proškolených lidí

 

A.1.3. Shromažďování informací o místních zdrojích

1. Vznik 5 prací obsahujících informace o místních zdrojích

 

 

 

Plánované činnosti k realizaci v rámci záměrů:
A.1.1. Vytváření podmínek pro aktivní a zajímavé trávení času
- dovybavení uměleckých souborů
- organizace slavností, sportovních závodů, zájmové činnosti, soutěží, přehlídek, malířských plenérů, školení, kursů, zájmových dílen, jarmarků

 

A.1.2. Zlepšení a budování místní infrastruktury pro trávení volného času
- budování a oprava kluboven pro zájmovou činnost, sportovních hřišť a hal, dětských hřišť, rekreačních míst, vesnických center

 

A.1.3. Shromažďování informací o místních zdrojích
- vytváření databází o historických, přírodních, kulturních zdrojích v elektronické i papírové podobě

 

B.1.1. popularizace oblasti Říše dinosaurů
- vydávání informačních materiálů, prospektů, letáčků, map, pohlednic, drobných propagačních předmětů, organizace a účast na propagačních akcích jako jsou různé slavnosti či veletrhy apod.

 

B.1.2. Zlepšení kvality turistických služeb a zajištění jejich efektivního využití
- vytyčování, značení a obnova turistických tras
- vytváření stravovacích a ubytovacích kapacit
- využití vodních nádrží a toků
- obnovování historických budov a dalších objektů tradiční architektury
- získávání a obnovování techniky a objektů charakteristických pro region
- uplatnění ekologických řešení k rozvoji pro turistiku
- stavba a opravy vodáckých přístavů, odpočívek, parkovišť, zastávek hromadné dopravy,
- zřizování a rozvoj turistických služeb dostupných na území MAS
- školení z oblasti zakládání nových firem, vedení a rozvoje podnikání v turistice atp. 

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi