PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Fungování MAS – hlavní záměry přístupu LEADER

Informacje ogólne

Hlavní záměry přístupu LEADER

  • partnerský přístup zdola k rozvoji venkovských oblastí
  • realizace prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS)
  • veřejnost na venkově zpracovává Místní rozvojovou strategii (MRS)
  • MAS vybírá projekty, jejichž realizace přispívá k dosažení cílů společně zpracované strategie.

 

Cíle činnosti

Činnost si klade za cíl umožnit obyvatelům oblasti, jíž se Místní rozvojová strategie (MRS) týká, realizovat projekty v rámci této strategie. Realizace strategie by měla přispět ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech mj. díky růstu aktivity místní veřejnosti a stimulovanému vzniku nových pracovních míst.

 

V rámci realizace MRS schválených samosprávou vojvodství MAS vybírá projekty k realizaci v rámci prostředků přiznaných na realizaci strategie. Pracovníci MAS pomáhají žadatelům s přípravou projektů.

 

Žádosti se mohou týkat projektů kvalifikujících se na poskytnutí pomoci v rámci činnosti osy 3 – Kvalita života ve venkovských oblastech a diferenciace venkovské ekonomiky:
- Diferenciace směrem k nezemědělské činnosti,
- Tvoření a rozvoj mikropodniků,
- Obnova a rozvoj venkova
a dalších projektů zvaných dále „malé projekty“, které se nekvalifikují do podpory v rámci činností osy 3, ale přispívají k dosažení cílů této osy, tj. zlepšení kvality života nebo větší rozmanitosti ekonomické činnosti v oblasti MAS.
 

Poskytnutí pomoci se přepokládá:

1. Pro činnosti vyhovující rámci činností osy 3 – jak je určeno pro činnosti osy 3;
2. Pro malé projekty se činnosti mohou týkat:
a. organizace školení a dalších akcí vzdělávacího a seminárního charakteru pro veřejnost z oblasti MRS;
b. podpory a rozvoje místní aktivity, včetně podpory kulturní a umělecké tvorby, s využitím místního kulturního, historického a přírodního dědictví;
c. rozvoje agroturistiky a turistiky ve venkovských oblastech včetně vytvoření nebo modernizace elektronické databáze turistických informaci a webu, přípravy a vydání prospektů a dalších informačních materiálů, označení objektů významných nebo charakteristických pro oblast zahrnutou do Místní rozvojové strategie (MRS);
d. iniciování vzniku, rozvoje, zpracování, uvádění na trh a zvyšování kvality produktů a služeb na bázi místních zdrojů včetně přírodních surovin, zemědělských a lesních produktů a tradičních hospodářských sektorech;
e. organizace kulturních, rekreačních a sportovních podniků na území zařazeném do činnosti MAS;
f. nákupu a zasazení tradičních rostlin a starých odrůd rostlin (semínek, sazeniček, oddenků, hlíz atd.) za účelem využití nebo obnovení cenného přírodního nebo kulturního dědictví, zejména pak pokud se týče chráněných oblastí včetně oblastí zařazených do sítě Natura 2000;
g. nákupu programového vybavení a počítačové techniky (včetně zařízení umožňujícího přístup na Internet a nákup služby připojení na Internet) a zpřístupnění pro potřeby veřejnosti na venkově za účelem zvýšení kvality života obyvatel v oblasti působení MAS;
h. renovací, zajišťování a značení kapliček u cesty, božích muk, přírodních památek, geologických odkryvů a dalších míst a také staveb charakteristických pro danou lokalitu a významných pro realizaci MRS včetně úpravy terénu kolem těchto míst;
i. oprava fasád a střech soukromých budov, plotů a dalších objektů charakteristických pro stavebnictví daného regionu;
j. nákupu krojů, exponátů a dalšího vybavení pro umělecké a folklórní soubory a další skupiny a soubory pěstující místní tradice a zvyky;
k. investic sloužících k udržení a kultivování tradičních profesí a řemesla a investic sloužících k podpoře lokální nebo lidové tvorby;
l. staveb/rekonstrukcí malé turistické infrastruktury, zejména vyhlídek, odpočinkových míst, tábořišť, běžeckých tras, sjezdovek, cyklistických tras;
m. nákupu vybavení pro venkovské kluby, jejich rekonstrukce.

 

Příjemci:

- Diferenciace směrem k nezemědělské činnosti – zemědělci nebo členové jejich domácnosti ve smyslu předpisů o sociálním pojištění zemědělců
- Tvoření a rozvoj mikropodniků – fyzické osoby zahajující nebo provozující vlastním jménem živnost jako mikropodnikatel
- Obnova a rozvoj venkova – obce, kulturní instituce, církve nebo jiné náboženské organizace, nevládní organizace se statusem obecně prospěšné společnosti
- Malé projekty – fyzické osoby s bydlištěm v oblasti působení MAS nebo mající sídlo v oblasti působení MAS, provozují-li hospodářskou činnost, neziskové organizace, právnické osoby a organizační jednotky náboženských spolků a církví, které mají sídlo v oblasti působení MAS nebo působící v oblasti MAS.

 

Žadatel podává žádost o pomoc Místní akční skupině. MAS rozhoduje o vybrání nebo nevybrání projektu k financování v rámci rozpočtu předpokládaného v MRS. V případě projektů kvalifikujících se do poskytnutí pomoci v rámci činnosti osy 3 - Kvalita života ve venkovských oblastech a diferenciace venkovské ekonomiky MAS bere v úvahu shodu projektu s místními výběrovými kritérii a cíly MRS.


V případě malých projektů MAS posuzuje projekt z hlediska shody s kritérii přístupu stanovenými pro malé projekty a shody s místními výběrovými kritérii a cíly MRS. Pak v obou případech MAS zasílá příslušnému implementujícímu subjektu (SWO – Samospráva Opolského vojvodství nebo ARiMR - Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství) pozitivně hodnocené žádosti, které byly vybrány rozhodovacím útvarem MAS k financování v rámci rozpočtu Místní rozvojové strategie. Když MAS vybere operace na financování, implementující instituce může odmítnout dotaci vyplatit v případě nesplnění formálních podmínek nebo nesplnění závazků příjemcem.


Úroveň dotací:
- Malé projekty – 70 % uznaných nákladů a maximálně 25 000 PLN (hodnota práce max. 10 %).
- Diferenciace směrem k nezemědělské činnosti – 50 % uznaných nákladů a maximálně 100 000 PLN.
- Tvoření a rozvoj mikropodniků – 50 % uznaných nákladů a maximálně 300 000 PLN.
- Obnova a rozvoj venkova – 75 % uznaných nákladů a maximálně 500 000 PLN.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2012-01-04
Zmodyfikowano: 2012-01-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi