PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje ogólne

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ wpisana do KRS o numerze 0000311760
NIP: 9910430191 Regon 160210443
z siedzibą w Ozimku na ulicy Słowackiego 18


przetwarza informacje
1. ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
2. pozyskane w drodze indywidualnych akcji informacyjno – promocyjnych oraz emailowych prowadzonych od kilkunastu lat, tworzących bazę danych podmiotów.


Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam bezpośrednio przez daną osobę lub uzyskane przez nas z innych źródeł dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ wpisana do KRS o numerze 0000311760.,
NIP: 9910430191 Regon 160210443
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
46-040 Ozimek ul. Słowackiego 18 lub email: krainadino@onet.eu
2. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
A/ na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) I lit.c) RODO w celu:
-realizacji projektów
-archiwizacji
-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
B/ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ (tj.na podstawie art. 6 ust.1lit.f) RODO w celu:
-organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji promocyjno - informacyjnych
-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
-prowadzenia analiz i sprawozdań świadczonych usług
C/ na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO

 

3. Administrator nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii danych, o których mowa
w art. 9 RODO.


4. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie prze okres niezbędny do:
- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LGD
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla
celów informacyjno – promocyjnych usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie
przez okres obowiązywania umowy.


5. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
-prawo do sprostowania danych osobowych
-prawo żądania usunięcia danych osobowych
-prawo do przenoszenia danych osobowych
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu informacji i promocji bezpośredniego
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
-prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
-prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych


6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez
kontakt mailowy pod adresem: krainadino@onet.eu
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 46-040 Ozimek
ul. Słowackiego 18


7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych spotkań, posiedzeń i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

 

8. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu LGD).:, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W szczególnych przypadkach Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, UMWO. MRiRW). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Pani/Pana danych. Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Pani/Pana danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-05-08
Zmodyfikowano: 2018-05-08

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi