PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konkurs DL Opowiedz…

Zapraszamy grantobiorców „Działaj Lokalnie 2022” do udziału w konkursie termin nadsyłania prac do 23.12.2022 roku na adres: lgddzialajlokalnie@onet.pl .

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”. Pula nagród finansowanych ze środków PAFW, które zostaną przyznane w 2023 roku wyniesie około 30 000 złotych.

Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki:
• pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne,
• wykorzystywać nowoczesne technologie i oraz bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach,
• skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac,
• dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu,
• koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu,
• prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna:
1. Kryterium merytoryczne:
• w jakim stopniu prace prezentują historię projektu oraz efekty z uwzględnieniem pokazania zmiany jaka zaszła dzięki realizacji projektu w lokalnej społeczności (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
• jaka jest wartość merytoryczna projektu i jego motyw przewodni (ambitna tematyka, grupa docelowa, zaangażowanie społeczności). Komisja będzie zwracać szczególną uwagę czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
2. Kryterium artystyczne:
• zastosowanie rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).
• czy treść pracy została przedstawiona w sposób przemyślany i uporządkowany z zastosowaniem ciekawych rozwiązań.
• jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Autor: Administrator
Utworzono: 22-11-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi