PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na przeliczeniu kwot ujętych w LSR z PLN na Euro w celu wykorzystnia różnicy kursowej; zmianach w Przedsięwzięciach, a co za tym idzie przesunięciach środków. Proponowane powyżej zmiany są efektem wcześniej przeprowadzonych naborów wniosków, wskutek których do Stowarzyszenia nie zgłosiły się wystarczająca ilość podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć.

Dodatkowo zmiany dotyczą:

Załącznika nr 3 - Plan działania

  •  Aktualizacja przedsięwzięć, kwot i wartości wskaźników

Załacznika nr 4 - Budżet:

  •  Przeliczenie kwot z PLN na Euro

Załącznika nr 5 – Plan komunikacji:

  • Doprecyzowaniu określenia planowanych efektów realizowanych działań komunikacyjnych;
  • W związku z sytuacją epidemiczną zrezygnowano z części działań zakładających konieczność zgromadzenia się wielu osób w jednym miejscu;
  • Rozszerzono zakres działań komunikacyjnych na rok 2022, w szczególności te, których celem jest podsumowanie realizacji LSR;
  • Zaproponowano przesunięcie środków przeznaczonych na realizację działań komunikacyjnych jako efekt wyżej proponowanych zmian.

Załącznika nr 6 - Opis stanowisk:

  •  Zmieniono wymiary etatów w ramach poszczególnych stanowisk

Proponowane wersje: Lokalnej Strategii Rozwoju, Załącznika nr 3 - Plan działania, Załącznika nr 4 - Budżet, Załącznika nr 5 – Plan komunikacji oraz Załącznika nr 6 - Opis stanowisk znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Propozycja zmian w w/w dokumentach zaznaczono kolorem żółtym oraz komentarzem.
Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krainadino@onet.eu do dnia 14.05.2020 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Autor: Administrator
Utworzono: 21-04-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi