PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.


Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.


Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na przesunięciach w Przedsięwzięciach, a co za tym idzie przesunięciach środków. Proponowane powyżej zmiany są efektem wcześniej przeprowadzonych naborów wniosków, wskutek których do Stowarzyszenia nie zgłosiły się wystarczająca ilość podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć. Ponadto wprowadzono propozycję zmian w złączniku nr 3 do LSR – Plan działania oraz w Załączniku nr 5 - Plan komunikacji. Oprócz zmian polegających na przesunięciu środków finansowych, skorygowano oczywiste omyłki pisarskie.


Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami nr 3, 5 znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Propozycja zmian w w/w dokumentach zaznaczono w formie komentarzy.


Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krainadino@onet.eu lub osobiście w biurze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ do dnia 28.11.2019 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Autor: Administrator
Utworzono: 14-11-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi