PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

 

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na przesunięciach w Przedsięwzięcia a co za tym idzie przesunięcia środków. Proponowane powyżej zmiany są efektem wcześniej przeprowadzonych naborów wniosków wskutek których do Stowarzyszenia nie zgłosiły się wystarczająca ilość podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć. Ponadto wprowadzono propozycję zmian w załączniku nr. 2 do LSR – Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu, w złączniku nr. 3 do LSR – Plan działania oraz w załączniku nr.5 – Plan komunikacji.


Oprócz zmian polegających na przesunięciu środków finansowych, skorygowano omyłek oraz dostosowano zapisy LSR do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W z


Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Propozycja zmian LSR zaznaczona jest na żółto.


Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krindino@onet.eu lub osobiście w biurze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ do dnia 22.01.2019 r.


Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie. 

Autor: Administrator
Utworzono: 08-01-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi