PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne zmian w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Zaproponowane zmiany koncentrują się głównie na:
• Ujęciu w procedurze projektu grantowego z zakresu przedsięwzięcia 1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt grantowy przewidywany jest na kwotę 300 000,00 zł, w którego ramach planuje się zrealizować 10 szt. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
• Zwiększenie kwoty maksymalnej przyznanego grantu do 30 000 zł;
• Możliwość ogłoszenia naboru uzupełniającego w przypadku rezygnacji grantobiorcy;
• Skrócenie czasu na wnoszenie odwołań, w celu przyspieszenia procedury wyboru grantobiorców;
• Uaktualnienie adresów publikacyjnych aktów prawnych;
• Doprecyzowanie zapisów dot. zakazu zbywania rzeczy zakupionych z środków przeznaczonych na zadania;
• Wyeliminowanie dostrzeżonych oczywistych omyłek.
Proponowana wersja Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami nr 1, 2, 5, 7, 8 znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Zmiany w w/w dokumentach zaznaczono kolorem żółtym.
Uwagi i sugestie do zaktualizowanej Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: krainadino@onet.eu do dnia 28.11.2020 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w powyższym zakresie.

Autor: Administrator
Utworzono: 21-04-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi