PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Mamy wyniki „Działaj Lokalnie”!!!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” informuje o zakończeniu prac Lokalnej Komisji Grantowej w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Konkurs „Działaj Lokalnie” przeprowadzony został w dniach 30 czerwca – 30 lipca 2021. Do konkursu w określonym terminie wpłynęło łącznie 8 wniosków. Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.

Lokalna Komisja Grantowa w roku 2021 składa się z 5 ekspertów reprezentujących sektor samorządowy, lokalne media, instytucję kultury, przedstawiciela LGD oraz przedstawiciela Ośrodka Działaj Lokalnie doświadczonego w realizacji programu.

Członkowie komisji charakteryzują się dużym doświadczeniem w pracy ze społecznościami wiejskimi i społecznościami małych miast, w tym organizacjami pozarządowymi. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z Regulaminem prac komisji, niezależnie przez wszystkich członków, z wyjątkiem członków wykluczonych z oceny ze względu na powiązania z organizacją wnioskującą.

W dniu 13 sierpnia w odbyło się posiedzenie komisji on-line, na którym wyłoniono ostateczny kształt listy rankingowej wniosków oraz złożono Zarządowi Stowarzyszenia rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian i negocjacji w ramach zgłoszonych projektów. 13 sierpnia 2021 Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” zatwierdził ostateczną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Poniżej znajdują się dane wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Wysokość dotacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

Kolorowy zawrót głowy

3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Wspólnie tworzymy kronikę naszej organizacji

2 900,00 zł.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan

Być przyjacielem przyrody

2 000,00 zł.

STOWARZYSZENIE KREATYWNEJ EDUKACJI

Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin zawsze z nami!

3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza

Rodzinnie zwiedzamy i z warsztatów korzystamy

2 600,00 zł.

Stowarzyszenie Akces

AKCELERATOR TALENTÓW

2 500,00 zł.

SUMA

16 000,00 zł.

 

Poszczególni beneficjenci otrzymają informację o szczegółach oceny wniosku, jego mocnych i słabych stronach, a także propozycję modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez indywidualny kontakt z koordynatorką projektu w ciągu 4 dni roboczych od czasu publikacji niniejszego komunikatu.

Program„Działaj Lokalnie”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacją grantową realizującą Program na obszarze Krainy Dinozaurów jest Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Edycja 2021 Programu „Działaj Lokalnie” jest finansowana przez:

  • Polsko Amerykańską Fundację Wolności
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’

Dziękujemy za zaangażowanie, a beneficjentom gratulujemy!

Autor: Administrator
Utworzono: 13-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi