PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z warsztatu refleksyjnego

W dniu 25 luty 2020 r. w Centrum rozrywki BSK w Ozimku w godz. 15.00 - 21.00 odbyło
się SPOTKANIE - WARSZTATY REFLEKSYJNE Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób (pracownicy biura, członkowie Rady LGD, samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele innych LGD
w woj. opolskim).

Celem spotkania była bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przebieg spotkania

1. Przeprowadzenie quizu na temat działalności LGD oraz realizacji LSR „Kraina Dinozaurów”.

2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD (omówienie celu spotkania, programu, zasad oraz prezentacja tabeli wskaźników).

3. Główne zagadnienia dot. realizacji LSR– pytania zgodne z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie                monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

3. Praca w grupach.

4. Prezentacja pracy poszczególnych stolików.

5. Dyskusja uczestników.

6. Analiza obszarów – praca w grupach

6. Podsumowanie warsztatu - zalecenia

W imieniu zarządu stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które wzięły czynny udział w naszym spotkaniu.

Wszystkim członkom LGD, mieszkańcom z obszaru LGD, przedstawicielom samorządów gmin:

Chrząstowice – wójtowi Florianowi Ciecior

Kolonowskie – burmistrzowi Norbertowi Koston

Ozimek – burmistrzowi Mirosławowi Wieszołek

Turawa – zastępcy wójta Marii Bochańskiej

Zębowice – zastępcy wójta Zdzisławowi Szubie

Prezes LGD Górna Prosna – Agnieszce Bachowskiej

Materiały wypracowane na spotkaniu wraz z zebranymi przez biuro LGD, zostaną opracowane w formie raportu a rekomendacje, wnioski, ocena oraz interpretacja stanowić będą ewaluację wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów’’                  

Autor: Administrator
Utworzono: 25-02-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi