PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z warsztatu refleksyjnego

W dniu 05.02.2019 r. w Restauracji na Wzgórzu w Dańcu (gmina Chrząstowice) w godz. 15.00 - 21.00 odbyło się SPOTKANIE - WARSZTATY REFLEKSYJNE Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby (zarząd, pracownicy biura, członkowie Rady LGD, samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy , mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele innych LGD w woj. opolskim).

 

Celem spotkania była bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przebieg spotkania
1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
2. Główne zagadnienia dot. realizacji LSR – pytania zgodne z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
3. Praca w grupach
4. Prezentacja pracy poszczególnych stolików
5. Dyskusja uczestników:
- Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR
- Sposób wykorzystania rekomendacji
6. Zmiany w LSR
7. Podsumowanie


W imieniu zarządu stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób , które wzięły czynny udział w naszym spotkaniu.

Wszystkim członkom LGD, mieszkańcom z obszaru LGD, przedstawicielom samorządów gmin:

Chrząstowice - przedstawicielce Annie Kurc 

Dobrodzień – burmistrzowi Andrzejowi Jasińskiemu 

Kolonowskie –burmistrzowi Norbertowi Koston

Ozimek – przedstawicielowi Marcina Widerę

Zawadzkie – przedstawicielce Małgorzacie Kowalskiej

Prezes LGD Górna Prosna – Sylwii Kus

Prezes LGD ,,Kraina św. Anny’’ – Ewie Marii Piłat


 

Szczególne podziękowania moderatorom spotkania: Annie Golec, Agnieszce Macioł, Joannie Malcherczyk, Jolancie Łozińskiej.


Materiały wypracowane na spotkaniu wraz z zebranymi przez biuro LGD, zostaną opracowane w formie raportu a rekomendacje, wnioski, ocena oraz interpretacja stanowić będą ewaluację wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów’’


 
Opracowała: Jolanta Łozińska 

Autor: Administrator
Utworzono: 14-02-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi