PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Notatka z wyboru oferty na przeprowadzenie doradztwa z zakresu wypełniania biznesplanu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl, dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie wypełniania biznesplanów, do dn. 14.03. 2019r. wpłynęła 1 oferta.

 

Wybraną firmą do przeprowadzenia doradztwa została BD-Consulting Beata Duk-Kosok, która oferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1 476 zł brutto. Oferta ta spełnia wszystkie wytyczne umieszczone w zapytaniu ofertowym.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 15-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi