PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


w ramach operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochronny środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.


pn. „Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’’


Realizowany w okresie od maja do grudnia 2019 r.


Kwota całkowita zadania - 53 598,45 zł 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł


CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR 
CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej 
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.1.3 udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo- księgowej, organizacyjnej, prawnej)
WZKAŹNIK: liczba organizacji, którym udzielono wsparcia – 21

Autor: Administrator
Utworzono: 26-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi