PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dn. 30.04.2021r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. promocji i projektów grantowych w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2. biegła znajomość języka polskiego,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne

6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.

7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa i rozporządzenia związane z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

8. prawo jazdy kat. B,

9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,

10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

 Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

1. sumienność,

2. obowiązkowość,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,

5. chęć uzupełnienia wiedzy.

6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

 

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w NGO.

Zakres wykonywanych zadań:

1. aktualizacja strony internetowej,

2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów grantowych finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LEADER ,

3. Informacja i promocja.

4. Animacja lokalna i współpraca.

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na zastępstwo – od 01.06.2021 r

– z możliwością przedłużenia stosunku pracy

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina

Dinozaurów” (zał. do ogłoszeniu)

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz

dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6. inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów".

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności onkludentne.

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie:

LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek

ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 14.05.2021 do dnia 24.05.2021 r.

do godz. 15:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777 lub biurze LGD

Autor: Administrator
Utworzono: 30-04-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi