PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2018 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp.” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” nr ogłoszenia 16/2018 z dnia 28.12.2018r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1. Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;, zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:
Przedsięwzięcia 1.1.4 wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej


2. Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: 21.01.2019r. – 04.02.2019r., do godz.15.00
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki 8.00 – 16.00; środy, czwartki i piątki od 8.00 do 15.00
Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 9, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.


3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:
Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:
- 50% zaliczki po podpisaniu umowy
- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu wniosku o płatność


Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
Poziom dofinansowania:
95% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy - w przypadku pozostałych podmiotów;

 

4. Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
JST, instytucjami kultury, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi,. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł
Wartość realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych mikroprojektów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego.


Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność)- do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.


5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne, itp.


6. Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:
1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)
2) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju
3) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w karcie oceny merytorycznej, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która
- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu
- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników


Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:
Liczba wspartych atrakcji tematycznych / liczba operacji ukierunkowanych na innowację


Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:
a) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
b) spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych przepisów prawa mających zastosowanie do planowanych operacji


7. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych w LGD „Kraina Dinozaurów”. Aby operacja została poddana ocenie według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, Programem PROW i LSR.


Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Trafność diagnozy potrzeb społeczności – max 2 pkt
2) Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców – max 5 pkt
3) Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu – max 2 pkt
4) Komunikacja i promocja projektu – max 4 pkt
5) Pożyteczność projektu – max 2 pkt
6) Trwałość i możliwość kontynuacji działań - max 2 pkt
7) Realność planu pozyskania wkładu własnego – max 2 pkt
8) Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu – max 1 pkt


Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 9 na 19 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej


8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty
1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.
2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy
3. Załączniki które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji


9. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w naborze o powierzenie grantu wynosi: 160 000,00 zł


10. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzenie grantu oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
2) Formularz wniosku o płatność oraz sprawozdanie z realizacji grantu dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
3) Formularz umowy na zadania w ramach projektów grantowych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
4) Załącznik 1 i 2 do umowy - Weksel i umowa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
5) Karta oceny wstępnej wniosków zgłoszonych do projektu grantowego dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
6) Karta zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
7) Karta oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do projektów grantowych dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
8) Pismo informujące o przyznaniu grantu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
9) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
10) Generator wniosków o powierzenie grantów dostępny www.krainadinozaurow.pl
11) Procedura przeprowadzania wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
12) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, ppkt.2 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl
13) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl


Szkolenie informacyjno-szkoleniowe z zakresu realizacji projektów grantowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekt grantowy p.n. wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp. odbędzie się 14.01.2019r. o godzinie 16.00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18.


Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 

Autor: Administrator
Utworzono: 28-12-2018

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi