PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.3.2 LSR - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)

Ogłoszenie o naborze wniosków

 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”                     

 nr ogłoszenia 4/2021 z dnia 06.09.2021 r.

    

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

1. Zakres tematyczny operacji: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555) na operacje mieszczące się w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt.2 lit. c  - rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie1.3.2 LSR - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja).

Cel ogólny1.0 –Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 21.09.2021 – 05.10.2021 do godz.15.00


Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 egzemplarze, tj. oryginał i kopia) i elektronicznej w formacie PDF, które będą przedmiotem oceny przez Radę LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Samorząd Województwa, należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

 3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowanychoperacji.

    

     Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

- poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowalnych

- maksymalna kwota dofinansowania na jedną operację –50 000,00 EUR (200 000,00 PLN po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

    

Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy (mikro i małe przedsiębiorstwa), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

 

4. Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

-  jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)

-  jest zgodna z kartą zgodności z Programem PROW

-  jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

-  w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).
 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która:

-  jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu,

-  zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

 

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:
1) Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3

 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym i LSR.


Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2pkt

2) Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4pkt

3) Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt

4) Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt

5) Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 6 pkt lub max 7 pkt

6) Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt

7) Obszar oddziaływania projektu – max 3 pkt

8) Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt

9) Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt

10) Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt

11) Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt

12) Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie – max. 6 pkt

13) Głównym celem operacji jest tworzenie miejsc pracy w zakresie tworzenie miejsc noclegowych itd. – max. 4 pkt

14) Operacja związana z tworzeniem miejsc pracy jest realizowana przez beneficjenta należącego do zidentyfikowanych grup de faworyzowanych lub zakłada zatrudnienie osób należących do zidentyfikowanych grup de faworyzowanych – max 7 pkt

15) Wysokość kwoty dofinansowania - max 6 pkt

16) Doradztwo – max 2 pkt

17) Czas realizacji projektu–max 2 pkt

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 20 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

 

6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2) W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy

3) Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy.

4) Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy

5) Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy

6) Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy (wersja PROW 2014-2020_19.2/4z) określone w sekcji IV Informacja o załącznikach, które według zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji.

 

7. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w naborze wynosi:

211 380,53 EUR (845 522,12 PLN po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

 

8. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD„ Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-wniosek-o-przyznanie-pomocy,185.html)

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-wniosek-o-platnosc,187.html)

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-umowa-przyznania-pomocy,186.html)

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, ppkt.2 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/lsr-2014-2020,170.html)

5) Lokalne kryteria wyboru – opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl, załącznik nr 4 (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedura-przeprowadzania-naborow-wnioskow-i-wyboru-operacji-przez-lgd,174.html)

6) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedura-przeprowadzania-naborow-wnioskow-i-wyboru-operacji-przez-lgd,174.html)

7) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/regulamin-rady,175.html)

8) Wytyczne nr 7/1/2020. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/rlks,165.html)


Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605 052 777.

Autor: Administrator
Utworzono: 06-09-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi