PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze z dnia 04.01.2019

Ogłoszenie o naborze z dnia 04.01.2019

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. sprawozdawczości i finansów w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.

 

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia 

Wymagania:
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2. biegła znajomość języka polskiego,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
8. prawo jazdy kat. B,
9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):
1. sumienność,
2. obowiązkowość,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
5. chęć uzupełnienia wiedzy.
6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

 

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w NGO.


Zakres wykonywanych zadań:
1. Udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów zaakceptowanych do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności przygotowania i składanie wniosku o płatność i informacji monitorującej
2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową
3. Monitorowanie i bieżąca ewaluacja stanu wdrażania LSR LGD KD
4. Obsługa Walnego Zebrania i posiedzeń Zarządu
5. Udział w organizacji szkoleń dla pracowników, Zarządu i Rady LGD
6. Prowadzenie bieżącej pracy biura
7. Obsługa korespondencji
8. Wykonywanie innych poleceń pracodawcy

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienie – od 04.02.2019 r do 06.05.2019 r. – z możliwością przedłużenia umowy.

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina Dinozaurów” .
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
6. inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów". 
Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności konkludentne.

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów’’


Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r. godz. 15:00.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4651213 lub 605052777

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów", ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, 
• odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni po dniu rozmowy rekrutacyjnej, po tym czasie dane zostaną usunięte, 
• posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Autor: Administrator
Utworzono: 04-01-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi