PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Posiedzenie zespołu ds. opracowania LSR

W dniu 23/24.09.2022 r. zespół ds. opracowania LSR  pracował  nad  Lokalną  Strategią Rozwoju w nowym okresie programowania.(2023-2027)

Omawiano  zebrane podczas spotkań z mieszkańcami dane: mocne  i słabe strony, szanse i zagrożenia a także pracowano nad  wytyczeniem  celów  i przedsięwzięć oraz grup defaworyzowanych w  nowej LSR .  Wszystkie materiały  wypracowane podczas posiedzenia dwudniowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej i podane konsultacjom społecznym.

Autor: Administrator
Utworzono: 26-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi