PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu LGD Kraina Dinozaurów

Zapraszamy do zgłaszania ofert na następujące zamówienie:
Opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi na obszarze terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.


1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
e-mail: krainadino@onet.eu
tel. 605 052 777 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

 •  Opracowanie i udostępnienie interaktywnej mapy terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” z szczególnym uwzględnieniem rzeki Małej Panwi wraz z przystaniami kajakowymi z możliwością przybliżania i oddalania mapy, wyszukiwania i ukrywania wybranych warstw mapy, z możliwością wyszukiwania obiektów, przystani kajakowych oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami.

 

Zawartość

 • Mapa będzie zawierała 9 warstw tematycznych:

  • Rzekę Małą Panew z przystaniami kajakowymi

  • Ulice

  • Obiekty administracji publicznej, m.in: szkoły, szpitale

  • Sołectwa i miejscowości

  • Szlaki turystyczne

  • Zabytki i obiekty sakralne

  • Infrastruktura turystyczna: boiska, stacje naprawy rowerów, ośrodki kultury i sportu itp.

  • Noclegi i baza gastronomiczna

  • Pozostałe obiekty m.in.: przystanki autobusowe, PKP, apteki, kantor wymiany walut, stacje paliw, parkingi.

 

 • Mapa będzie zawierać:

  • Instrukcje korzystania z mapy,

  • Legendę,

  • Możliwość wydruku poszczególnych warstw mapy,

  • Możliwość kopiowania linku aktualnego widoku strony,

  • Narzędzie aktywujące/dezaktywujące pokazywanie na mapie obiektów oznaczonych specjalnymi ikonami tak, aby pokazać czysty podkład kartograficzny.

  • Narzędzie aktywujące/dezaktywujące wyświetlanie się chmurek z informacjami, które pojawiają się po najechaniu myszką na wybrany obiekt na mapie.

  • Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie konkretnych warstw, np. miejscowości.

  • Mapa będzie udostępniona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” oraz na stronach właścicieli przystani kajakowych.

  • Mapa będzie zaopatrzona w panel administracyjny zapewniający aktualizację danych przez Zleceniodawcę - aktualizacja danych i zdjęć w chmurkach i zamieszczanie i usuwanie elementów punktowych w treści mapy

  • Wykonawca zapewni serwer i serwis dla mapy na okres 1 roku w tym 2 aktualizacje kartograficzne

 

Termin realizacji zamówienia

 • Do września 2019r.

Do wykonania

 • Opracowanie kartograficzne mapy turystycznej

 • Korekta i aktualizacja

 • Wykonanie mapy interaktywnej, umożliwiającej wyszukiwanie i ukrywanie wybranych warstw mapy, z możliwością wyszukiwania przystani kajakowych, obiektów turystycznych, bazy gastronomicznej, obiekty administracji publicznej oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami.

 • Wykonanie 3 panoram sferycznych.

 • Wykonawca zapewnia możliwość wykonywania aktualizacji i rozbudowy mapy w kolejnych latach.

 

Zamawiający wymaga

 • Konsultacji na wszystkich etapach pracy,

 • Uzyskania pisemnej akceptacji treści i aktualizacji z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

Dodatkowe informacje

 • Oznaczenie mapy odpowiednimi logotypami zgodnie z dokumentem „Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020”

Wytyczne i logotypy do pobrania ze strony www.prow.umww.pl

 • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawca wskaże co najmniej 3 zrealizowane usługi o podobnym charakterze. Wykonawca załączy trzy adresy stron internetowych pod którymi będą się znajdowały przykładowe mapy interaktywne.

 • Wykonawca udostępnia prawa autorskie do kartografii, tylko w zakresie tego wydania mapy interaktywnej, (aplikacja pozostaje własnością firmy). Firma przenosi pełne prawa do przedmiotu zapytania na czas nieokreślony.

 • Interaktywna mapa nie może być wykonana na podkładzie Google.

 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania Zamawiającemu.

 • Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

 • Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji.

 • Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl oraz skontaktuje się z Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu uzgodnienia szczegółów.

 • Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. W przypadku ofert porównywalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. jakość wykonania, możliwe do uzyskania rabaty, warunki gwarancji, czas realizacji zamówienia itp.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 


 

Oferty prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18 , 46-040 Ozimek w terminie: do 18 lutego 2019 r. do godziny 15.00

Autor: Administrator
Utworzono: 01-02-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi