PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o przesyłanie ofert na opracowanie projektów graficznych, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjno- promocyjnych, dwustronnych, na konstrukcji standardowej

Zapraszamy do zgłaszania ofert na następujące zamówienie:
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjno- promocyjnych, dwustronnych, na konstrukcji standardowej.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
e-mail: krainadino@onet.eu
tel. 605 052 777  

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:


 

Liczba i wymiary tablic

 • 10-12 sztuk o wymiarach 1500 mm x 1100 mm

Zawartość tablicy

 • Tablica dwustronna,

 • Materiały stanowiące zawartość tablicy zostaną wysłane po wyborze oferty.

 

Termin realizacji

 • Do grudnia 2019r.

Sposób wykonania tablic

 • Tablica dwustronna, kolorowa,

 • Tablica musi być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę np. z tworzywa sztucznego lub blachy ocynkowanej z grafiką pokrytą w całości dodatkową folią z laminatem UV,

 • Napisy na tablicy muszą zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, czcionka oraz wielkość liter i cyfr musi zostać dostosowana do formatu tablicy i jej przeznaczenia.

 • Przy wykonaniu tablic należy uwzględniać działanie czynników atmosferycznych oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty podpisania protokołu montażu

 

Sposób montażu tablic

 • Tablice montowane będą na stojakach ze stali lub materiału równoważnego. Konstrukcja do umieszczenia tablicy musi być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę.

Miejsce montażu

 • Tablice zostaną rozmieszczone na terenie Lokalnej Grupy Działania ( przystanie kajakowe wzdłuż rzeki Mała Panew) – dokładne miejsca montażu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje

 • Oferta powinna zawierać również koszt dostawy i montażu tablic.

 • Materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać odpowiednie atesty i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy przed rozstrzygnięciem postępowania o dostarczenie próbek materiałów z których wykonany zostanie przedmiot zamówienia.

 • Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia zmian i uwag kierowanych ze strony zamawiającego.

 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl oraz skontaktuje się z Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu uzgodnienia szczegółów.

 • Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. W przypadku ofert porównywalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. jakość wykonania, warunki dostawy, możliwe do uzyskania rabaty, warunki gwarancji, czas realizacji zamówienia itp.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

 


Oferty prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18 , 46-040 Ozimek w terminie: do 14 lutego 2019 r. do godziny 15.00

Autor: Administrator
Utworzono: 30-01-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi