PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o przesyłanie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Monitoring i ewaluacja w kontekście rozliczania funkcjonowania LGD i procesu wdrażania LSR”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Monitoring i ewaluacja w kontekście rozliczania funkcjonowania LGD i procesu wdrażania LSR".

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Monitoring i ewaluacja w kontekście rozliczania funkcjonowania LGD i procesu wdrażania

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

ul. Słowackiego 18

46-040 Ozimek

tel.: 77/465-12-13, 605052777

2. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie szkolenia (8 h) dla pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” z zakresu „Monitoring i ewaluacja w kontekście rozliczania funkcjonowania LGD i procesu wdrażania LSR”. przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników – 4 osoby.

3. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia, drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” Ozimek, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek w terminie do 13 listopada 2019r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

4. Ocena ofert:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena natomiast będą brane pod uwagę także: posiadane kwalifikacje i doświadczenie oferenta niezbędne do prawidłowego wykonania usługi oraz przedstawiony plan szkolenia.

5. Termin realizacji:

Szkolenie zaplanowano na 20 lub 22 listopada br., w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” Ozimek, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD "Kraina Dinozaurów" do złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez LGD Kraina Dinozaurów na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą o ochronie osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Autor: Administrator
Utworzono: 06-11-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi