PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o składanie ofert na wykonanie usługi - zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Mała Panew

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługi - zorganizowanie spływu kajakowego rzeką Mała Panew. Przedmiotem oferty jest usługa –zorganizowanie spływu kajakowego w dniu 8 czerwca 2019 r. dla 80 osób (długość trasy ok.20 km, ok.3-4godz.) oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego dla uczestników.


Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w organizacji spływów kajakowych i zaplecze techniczne umożliwiające transport uczestników, organizację spływu, zapewnienie opieki ratownika WOPR oraz zorganizowania spotkania integracyjnego z poczęstunkiem w miejscu zadaszonym.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizacji spływu w razie złych warunków pogodowych ( do końca czerwca 2019 r.).


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących w/w usługi prosimy o kontakt z biurem LGD: tel. 77 465 12 13, kom. 605 052 777 w godzinach urzędowania biura:
poniedziałek 10: 00 - 18: 00,
wtorek- piątek: 7:00 - 15:00

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferent powinien posiadać wszystkie potrzebne zezwolenia i uprawnienia.


Oferta powinna zawierać:
1)Ofertę cenową brutto zamówienia w tym VAT.
2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
3)Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z załącznikiem nr 2.Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”, Ozimek, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
w terminie do 29 maja 2019 r. do godziny 15:00.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.krainadinozaurow.pl.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW ŚWIADCZENIA USŁUG/ZLECENIA ZAWIERANYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI, W TYM OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, e-mail: krainadino@onet.eu,
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby upoważnione oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, a także podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi, odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, które świadczą na rzecz administratora usługi związane z wykonywaniem danej umowy handlowej, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, przeniesienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.


 

Autor: Administrator
Utworzono: 16-05-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi