PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na produkcję filmu / wideoklipu promocyjnego dla LGD „Kraina Dinozaurów”

I.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  produkcja filmu / wideoklipu.

Produkcja filmowa

 

1. Zakres merytoryczny zamówienia:

1.    Zamówienie dotyczy realizacji jednego wideoklipu w rozdzielczości Full HD w 500 egzemplarzach.

2.    Zamówienie obejmuje produkcję w pełnym zakresie, tj. do uzyskania formy gotowej do emisji, zgodnie z obowiązującymi standardami (wraz z wytłoczeniem płyt, opakowaniem standardowym, nagraniem, montażem, opracowaniem graficznym i składem).

3.    Wideoklip ma zawierać obrazy z zasobami turystycznymi  LGD
 „Kraina Dinozaurów” wraz z pieśniami ludowymi i powinien trwać min. 14-15 minut.

4.    Film realizowany będzie na obszarze działania Zlecającego:

a)     Lokalnej Grupy Działania  „Kraina Dinozaurów” -  teren gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

 

2. Szczegółowe wymagania zamówienia:

 1. Wideoklip ma zawierać:

a)      Krótki opis zasobów turystycznych LGD „Kraina Dinozaurów”,

b)      Nagrania pieśni ludowych min trzech do pięciu twórców, wskazanych przez Zamawiających, przy czym Wykonawca na podstawie przekazanych danych sam organizuje  produkcję wideoklipu,

c)      Logo i nazwę projektu,

d)      Informację o finansowaniu materiału ze środków PROW zgodnie z aktualną Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 1. W ramach realizacji filmu Zamawiającemu przysługuje możliwość wprowadzenia dwóch zmian, przy czym zmiana nie dotyczy egzekwowania przez Zmawiających wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszym zapytaniem.
 2. Zamawiający zgłoszą swoje uwagi na adres poczty elektronicznej Wykonawcy w ciągu7 dni pracujących od daty ich przekazania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia scenariuszu do akceptacji przed wcześniejszym montażem filmu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do takiego zaplanowania pracy, aby uzyskać akceptację filmu, nie przekraczając terminu wykonania umowy, tj. 30.06.2020r.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na bezterminowe dowolne dysponowanie filmami przez Zamawiających w celach promocyjnych, a przede wszystkim nieograniczone terytorialnie i czasowo: emisję on-line, emisję podczas imprez i spotkań branżowo rekreacyjnych, emisję na nośnikach elektronicznych i za pośrednictwem telewizji.
 6. Film ma być zrealizowany z uwzględnieniem aktualnych trendów w branży.
 7. Biorąc udział w konkursie ofert Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia, opisany w punkcie 1. Zakres merytoryczny zamówienia, niniejszego zapytania ofertowego, z poszanowaniem praw autorskich Zamawiających, a także osób trzecich.
 8. Prawidłowo wykonane Zamówienie zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który będzie podstawą wystawienia faktury lub dokumentu równoważnego.
 9. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentu księgowego.
 10. Wynagrodzenie zawarte w ofercie w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiających.

 

3. Termin wykonania:

 od 01.02.2020r. do 30.06.2020r.

 4. Dodatkowe informacje:

Zamówienie zostanie wykonane w ścisłej współpracy z Zamawiającymi i zgodnie z ich sugestiami.

Wykonawca samodzielnie umawia się z osobami występującymi lub udostępniającymi miejsca lub rekwizytów na podstawie danych przekazanych od Zamawiającego.

5. Rozstrzygnięcie postępowania:

Informację dot. wyboru oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl

 

II.  Oferta powinna zawierać:

1.    Ofertę cenową brutto zamówienia, w tym VAT, zgodnie z formularzem ofertowym.

2.    Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3.    Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4.    Załączenie portfolio (w formie wydruków, na nośniku elektronicznym lub w formie linku, pod którym się znajduje) poprawnie wykonanych prac o podobnym charakterze.

III.  Termin i miejsce złożenia oferty:

1.   Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowymza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krainadino@onet.eulub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w terminie do 20.01.2020r. do godz.15.00

2.    W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty dosiedziby Stowarzyszenia.

 

IV.  Unieważnienie postępowania

     Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

Autor: Administrator
Utworzono: 07-01-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi