PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego dla LGD „Kraina Dinozaurów”

I.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego.

1. Zakres merytoryczny zamówienia:

1.    Zamówienie dotyczy przeprowadzenia (moderowanie) warsztatu refleksyjnego w zakresie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR wraz z sprawozdaniem z warsztatu..

 

2. Szczegółowe wymagania zamówienia:

1.      Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami wskazanymi w:

I. Podręczniku Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju,

II. Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.    Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentu księgowego.

3.    Wynagrodzenie zawarte w ofercie w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiających.

3. Termin wykonania:

 luty 2020 r.

 4. Dodatkowe informacje:

Zamówienie zostanie wykonane w ścisłej współpracy z Zamawiającymi i zgodnie z ich sugestiami.

5. Rozstrzygnięcie postępowania:

Informację dot. wyboru oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl

 

II.  Oferta powinna zawierać:

1.    Ofertę cenową brutto zamówienia, w tym VAT, zgodnie z formularzem ofertowym.

2.    Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie
z załącznikiem nr 1.

3.    Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z załącznikiem nr 2.

4.    dokumenty potwierdzające przeprowadzenie minimum dwóch warsztatów refleksyjnych zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Podręczniku Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju oraz w Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

III.  Termin i miejsce złożenia oferty:

1.   Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowymza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krainadino@onet.eulub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w terminie do 24.01.2020r. do godz.15.00

2.    W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty dosiedziby Stowarzyszenia.

 

IV.  Unieważnienie postępowania

     Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.


 

Autor: Administrator
Utworzono: 10-01-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi