PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Prośba o wycenę i przesłanie ofert na zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o wycenę i przesłanie ofert na zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali

 

Przedmiotem oferty będzie umowa na zaprojektowanie i wykonania dwóch murali.

Opis przedmiotowej usługi:
• Zaprojektowanie i wykonanie murali promujących obszar LGD „Kraina Dinozaurów” - przy wejściu do biura LGD (ściana zachodnia o powierzchni do 50 m2) oraz przy wejściu do Informacji Turystycznej (ściana wschodnia do 25 m2)
• Przygotowanie poglądowego projektu murali –projekt w wersji graficznej (jpg, png) wraz z wizualizacją projektu na ścianie
• wykonanie murali 

  1. Malowidło należy wykonać na istniejącym tynku. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania stosownego podkładu, malowidło winno być wykonane z zastosowaniem farb do powierzchni zewnętrznych akrylowych lub innych profesjonalnych farb. Malowidło powinno być zabezpieczone wysokiej klasy lakierem matowym poliuretanowym i zabezpieczone przed wpływem czynników pogodowych.

  2. Wykonawca zobowiąże się do zorganizowania prac malarskich w sposób gwarantujący należyte wykonanie muralu, pozyskania wszelkich materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania prac malarskich, a w szczególności farb elewacyjnych i sprejów, używanych w tego typu pracach.

  3. Wykonawca zobowiąże się do zabezpieczenia terenu, na którym będą realizowane prace oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

  4. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia prac w sposób nieutrudniający ruchu w obszarze objętym pracami.

  5. Wykonawca zobowiąże się do napraw i konserwacji muralu w zakresie prac malarskich od jego wykonania potwierdzonego stosownym protokołem odbiorczym przez okres 3 lat.

 

W ramach oferty Dostawca przedstawi projekt murali do zatwierdzenia zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, poprawki itp. winny być wkalkulowane w cenę przedmiotu zapytania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl  oraz skontaktuje się z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a następnie zleci wykonanie murali na budynku siedziby LGD.

 

Termin realizacji: maj 2019

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych  ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena. W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. jakość, możliwe do uzyskania rabaty, warunki gwarancji, czas realizacji zamówienia itp.

 

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” Ozimek, ul.Słowackiego 18, 46-040 Ozimek

 

w terminie:  do 24 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.

Autor: Administrator
Utworzono: 12-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi