PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spływ kajakowy Małą Panwią

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje w dniu 8 czerwca 2019r. (sobota) spływ kajakowy Małą Panwią. Dla każdej z gmin członkowskich stowarzyszenia przewidziano po 10 miejsc.

 

Celem organizacji spływu jest przekazanie informacji o LSR „Krainy Dinozaurów” na lata 2014-2020 oraz promocja walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi.

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem LGD tel. 77 465 12 13,
kom. 605 052 777 w godzinach urzędowania biura: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek- piątek: 8:00 - 15:00

Chętnych do wzięcia udziału w spływie prosimy o wypełnienie i odesłanie kart zgłoszeniowych na e-mail: krainadino@onet.eu lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek w terminie do 5 czerwca 2019 r.

 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo przysługuje osobom, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w spływie.
Zapraszamy ! 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ z siedzibą w Ozimku ul. Słowackiego 18
2) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: np. ubezpieczyciel w związku z ubezpieczeniami grupowymi, podmiot medycyny pracy
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w związku z zatrudnieniem,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, mając na względzie przepisy Kodeksu Pracy, a w pozostałych
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu wycofania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 31-05-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi