PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o wycenę i przesłanie ofert na opracowanie graficzne, skład i druk publikacji podsumowującej dwie edycje konkursu „Moja wieś, moje miejsce”

Przedmiotem oferty jest :
przygotowanie projektu, skład, druk i oprawa materiałów dostarczonych przez zamawiającego.
Materiałem są prace zgłoszone w dwóch edycjach konkursu, około 250 stron. Wydruk czarno-biały z kolorowymi wkładkami, oprawa miękka.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie potrzebne  materiały, zdjęcia i  dokumentację konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakładane parametry publikacji:
Nakład 500 szt.
Format 165 x 235
Około 250 stron + okładka
Okładka: miękka, folia -  full color
Środek: papier offset
Publikacje mają nadany nr ISBN


Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego. Publikacja musi być zgodna z obowiązującą Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki, skład i łamanie tekstów, przygotowanie zdjęć do druku, przygotowanie i druk publikacji itp. powinny być wkalkulowane w cenę.

Oferta powinna zawierać również koszt dostawy do siedziby zamawiającego.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl oraz skontaktuje się z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu uzgodnienia szczegółów.

 

Termin realizacji: do 15 listopada 2019 r.

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zapleczem technicznym do wykonania zamówienia. W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. udokumentowania wykonania publikacji o podobnym charakterze(ocena materiałów dołączonych do oferty), warunków dostawy, czasu realizacji zamówienia itp.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek. Decyduje data wpływu do siedziby LGD.

w terminie: do 30 września 2019 r. do godziny 15.00

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD "Kraina Dinozaurów" do złożenia Zamówienia.  

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 16-09-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi