PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów 2023-2027

Jesteśmy po 5-ciu spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2023-2027, analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów i przedsięwzięć w nowej LSR.

Odbyły sięjuż cztery spotkania stacjonarnie i jedno online. Byliśmy już w gminach: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie i Ozimek. Przed nami kolejne pracowite środy.  
Już za tydzień będziemy w gminie Turawa (Kotórz Mały – świetlica 20.07.2022 r. godz. 17:00), następnie w Zawadzkiem – (Kinoteatr 27.07.2022 r. godz. 17:00) oraz w Zębowicach – (Hala sportowa 03.08.2022 r. godz. 18:00), a w dniu 28.07.2022 r. o godz. 13.00 zapraszamy na spotkanie online link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZkMGJjYmEtZjI3ZS00ODMyLTgxZWEtNGY2NGMwMWVhMGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c801ada3-0f50-4fb4-bac7-afb6b8d34bfc%22%2c%22Oid%22%3a%22b8531a65-1b8e-4ece-b59c-220818ced218%22%7d

Na spotkaniach przedstawiamy założenia realizacji nowego okresu programowego, w tym poddajemy analizie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także cele i przedsięwzięcia
w nowej LSR. Uczestnicy spotkań mają niepowtarzalną szansę wzięcia udziału
w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji, a także wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

To właśnie teraz jest okazja abyśmy wspólnie zdecydowali w jaki sposób zagospodarować środki z funduszy europejskich. Mamy szansę zrealizować faktycznie te pomysły, które przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru, wpływającym na rozwój naszych terenów.

Poniżej znajduje się ankieta służąca zebraniu informacji do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD KD. Uprzejmie prosimy, jeżeli nie uczyniliście tego Państwo wcześniej o jej wypełnienie. Link do ankiety: https://forms.gle/GsHjoT5r7f4WQ2hk8

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 77 651213 / 605052777
lub mailowego krainadino@onet.eu oraz do kontaktu osobistego w siedzibie
LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ Ozimek, ul. J. Słowackiego 18.

Mając na uwadze powagę tworzącego się dokumentu oraz potrzebę poznania opinii różnych grup społecznych, bardzo dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas
i były z nami. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach i warsztatach.

Autor: Administrator
Utworzono: 14-07-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi