PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 10.04.2019r na wykonanie widokówek

W dniu 10.04.2019r. ogłoszono prośbę o wycenę i przesłanie ofert na wykonanie widokówek. Łącznie nadesłanych zostało 10 ofert, a wybrana została firma Mediaevent sp. z o.o., której oferta spełniła wymogi zawarte w zapytaniu, a także przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Niestety, wskazane zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od nas. Zarząd Stowarzyszenia przeprasza za zaistniałą sytuację oraz dziękuje za nadesłane oferty.

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania ofertowe.

Autor: Administrator
Utworzono: 23-05-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi