PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zaproszenie do projektu wspierającego organizacje społeczne

W związku z realizacją operacji własnej pod nazwą NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU LGD "KRAINA DINOZAURÓW", Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zaprasza do udziału w procesie rekrutacji do projektu, który otrzymał wsparcie w ramach Poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nr umowy:00399-6935-UM0830003/18)

 

Celem operacji jest wsparcie organizacji społecznych z obszaru LGD "Kraina Dinozaurów" w zakresie finansowo-księgowym, organizacyjnym i prawnym dzięki organizacji szkoleń, konsultacji oraz utworzeniu inkubatora organizacji pozarządowych. Dlatego też zaplanowaliśmy w ramach projektu kilka etapów, które wpłyną na osiągnięcie zakładanego celu.

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” (Ozimek, ul. Słowackiego 18) zostanie utworzony Inkubator Organizacji Pozarządowych (IOP), czyli miejsce, w którym członkowie organizacji (stowarzyszeń, fundacji) nieprowadzących działalności gospodarczej będą mogli przechowywać dokumenty swojej organizacji, mieć dostęp do wyposażenia, w tym komputera oraz kserokopiarki, a także do sali spotkań. Korzystanie z IOP będzie odbywało się na zasadzie bezpłatnego udostępniania przez LGD tych zasobów, zgodnie z harmonogramem.

Członkom organizacji zostanie także udostępniony program wspomagający prowadzenie działań formalnych: księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w organizacji. Bezpłatny program będzie udostępniany organizacjom z obszaru objętego LSR.

21 organizacji – reprezentujących po 3 podmioty każdej z siedmiu gmin członkowskich obszaru – weźmie również udział w szkoleniach i konsultacjach ujętych w projekcie NOWOCZESNE I ZORGANIZOWANE PODMIOTY SPOŁECZNE OBSZARU LGD "KRAINA DINOZAURÓW". Ten cykl projektu rozpocznie się jesienią tego roku – jedno ze szkoleń ma charakter wyjazdowy.

Każdą z organizacji reprezentować będą dwie osoby, które jednocześnie uzyskają kompetencje do przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności pozostałym członkom swojej organizacji, a także innym podmiotom. Pragniemy zwrócić na to szczególną uwagę przy delegowaniu do projektu członków swoich organizacji.

Prosimy o rozpropagowanie niniejszego zaproszenia do udziału w projekcie na terenie Państwa gminy i przesłanie na adres krainadino@onet.eu lub złożenie osobiście przez zainteresowane organizacje załączonego formularza rekrutacyjnego. Termin składania zgłoszeń do 30.06.2019 r.

Autor: Administrator
Utworzono: 18-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi