PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zgłaszania ofert na następujące zamówienie:

Opracowanie i  udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających doliną Małej Panwi.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek

e-mail: krainadino@onet.eu

tel. 605 052 777

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

a) Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego składającego się z aplikacji mapowej dla kajakarzy spływających rzeką Mała Panew, z której korzystanie będzie możliwe na urządzeniach mobilnych w trakcie spływu, oraz geoportalu informacyjnego dla wypożyczalni kajaków. Zarówno aplikacja mapowa jak i geoportal powinny wykorzystywać informacje lokalizacyjne z urządzeń mobilnych kajakarzy (nie zakłada się zakupu dedykowanych urządzeń do tego celu). Dostęp do aplikacji oraz portalu powinien być możliwy zarówno z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych (tablet, smartfon). W ramach zamówienia należy dostarczyć niezbędną do działania systemu infrastrukturę, jeśli okaże się to konieczne, np. dostęp do serwera na którym system będzie działać na zadeklarowany okres oraz zapewnić pomoc techniczną.

 

b) Zawartość  

Mapa zawarta w aplikacji oraz portalu informacyjnym powinna mieć możliwość wykorzystywania ogólnodostępnych źródeł danych online, w tym:

OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl, oraz innych zgodnych ze standardami publikacyjnymi Open Geospatial Consortium, w celu prezentacji mapy o charakterze zbliżonym do podkładu topograficznego wraz z wyznaczonym biegiem rzeki Małej Panwi na odcinku Brusiek – Jezioro Turawskie.

Sygnatury na mapie powinny wyznaczać poszczególne przystanie kajakowe, punkty charakterystyczne takie jak mosty, progi w korycie, miejscowości.

Mapa powinna obejmować także lokalizację (punkty) w których występuje minimum 5 najważniejszych atrakcji turystycznych w dolinie Małej Panwi wraz z możliwością podglądu informacji o tych atrakcjach.

Powyższe informacje dostępne poprzez mapę, powinny być przechowywane w bazie danych i wykorzystywane on-line w aplikacji.

Powinna być zapewniona możliwość edycji on-line powyższych informacji w bazie danych, skutkująca zmianą tych danych w aplikacji.

Aplikacja powinna uwzględniać możliwość śledzenia swojego położenia na mapie dla poszczególnych osób spływających Małą Panwią jak i dla osób/firm wypożyczających kajaki.

Informacje o atrakcjach turystycznych poza treściami tekstowymi powinny obejmować również elementy multimedialne tj. filmy, zdjęcia, pliki muzyczne oraz linki do stron www.

Dostęp do szybkiej informacji na temat obiektów prezentowanych na mapie. Treść informacji powinna być wyświetlana w postaci „chmurki” po wskazaniu kursorem w obiekt.

Możliwość personalizacji aplikacji mapowej poprzez umieszczenie logo i wizualizacji  organizacji/stowarzyszenia.

Informacje na temat treści prezentowanych na mapie powinny być umieszczone w interaktywnym panelu legendy

 •  
c) Termin realizacji zamówienia

Do listopada 2019 r.

d) Wymagania
 1. Realizacja  co najmniej  dwóch zleceń wymagających pracy z danymi przestrzennymi wykorzystywanymi na potrzeby tworzenia programów komputerowych bądź map interaktywnych.  Wymagane potwierdzenie w postaci umów z których wynika, że firma bądź osoba fizyczna odpowiadająca na zapytanie ofertowe wykonywała wymagane zlecenia./ podgląd do aplikacji
 2. Udział co najmniej jednym projekcie finansowanym bądź dofinansowanym z pieniędzy UE. Efektem projektu powinna być mapa interaktywna (rozmieszczenie obiektów geograficznych w przestrzeni przedstawione za pomocą odpowiednich sygnatur) oraz opracowanie programu komputerowego do przetwarzania danych środowiskowych. Wymagane potwierdzenie w postaci umowy projektu i opisu zadań projektowych ze wskazaniem że firma bądź osoba fizyczna odpowiadająca na zapytanie ofertowe realizowała projekt. Niezbędne także wskazanie, że celem projektu była realizacja mapy interaktywnej  i programu komputerowego.

 

Dodatkowe kryteria: autorstwo co najmniej jednej  pracy z dziedziny zagospodarowania turystycznego. Wymagane potwierdzenie w postaci dostarczenia treści wykonanego  opracowania.

 

e) Dodatkowe wymagania
 • Konsultacje na wszystkich etapach pracy,
 • Uzyskanie pisemnej akceptacji treści i aktualizacji z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
 • Dostęp do wprowadzania zmian i/lub nowych atrakcji musi być możliwy dla Zamawiającego niezależnie.
f) Dodatkowe informacje
 • Oznaczenie aplikacji odpowiednimi logotypami zgodnie z dokumentem „Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020” oraz wizualizacją LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wytyczne i logotypy do pobrania ze strony  www.prow.umwo.pl, natomiast wizualizacja LGD „Kraina Dinozaurów” zostanie przesłana mailowo.

 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot  zamówienia do momentu przekazania Zamawiającemu.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich praw do rozpowszechniania / dysponowania aplikacją, po wykonaniu przedmiotu zapytania, wraz z wymaganymi narzędziami technicznymi do poprawnego funkcjonowania.
 • Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
 • Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku  z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji.
 • Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl oraz skontaktuje się z Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu uzgodnienia szczegółów.
 • Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. W przypadku ofert porównywalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. doświadczenie, jakość wykonania, możliwe do uzyskania rabaty, warunki gwarancji, czas realizacji zamówienia itp.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

3.  Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową brutto zamówienia w tym VAT.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie
  z załącznikiem nr 1.
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
  z załącznikiem nr 2.
 • Potwierdzenie spełniania wymagań określonych w punkcie d.

 

4.   Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy przekazać w terminie: do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00, bezpośrednio do biuraStowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ul. Słowackiego 18 , 46-040 Ozimek lub mailowo  na adres: krainadino@onet.eu

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty dosiedziby Stowarzyszenia.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

Autor: Administrator
Utworzono: 27-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi