PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie wypełniania biznesplanów

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na wykonanie usługi szkoleniowo - doradczej (spotkań konsultacyjnych) dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie wypełniania biznesplanów z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Dinozaurów na lata 2014-2020 objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla:


• operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 

1. Zamawiający
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
ul. Słowackiego 18,
46-040 Ozimek
tell.77/465-12-13


2. Opis przedmiotu oferty:
Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie spotkań konsultacyjno-doradczych  z zakresu szczegółowego opracowania biznesplanu niezbędnego do złożenia wniosku projektowego na rozwijanie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem formularza biznesplanu będącego załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020. Oferta dotyczyć ma przeprowadzenia czterech spotkań konsultacyjnych dla wnioskodawców z terenu LGD Kraina Dinozaurów w biurze LGD.

Każde ze spotkań trwać będzie nie krócej niż 4 godziny zegarowe i będzie miało formę indywidualnych konsultacji z wnioskodawcami.


3. Wymagania dotyczące wykonawcy usługi
1) Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przygotowania i weryfikacji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (potwierdzone -umowa o pracę z zakresem obowiązków, dyplomy, certyfikaty, uprawnienia, referencje itp.)
3) Posiadanie wiedzy w zakresie PROW 2014-2020 a w szczególności działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność) oraz LSR „Krainy Dinozaurów”. 


4. Sposób przygotowania oferty
Ofertę można złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia, drogą elektroniczną na adres: krainadino@onet.eu lub pocztą: Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” Ozimek,
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek w terminie do dnia 14.03.2019r. do godziny 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.


5. Ocena ofert
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Jednym z głównych kryterium wyboru oferty jest cena , również będą brane pod uwagę: posiadane kwalifikacje i doświadczenie oferenta niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.


6. Termin realizacji:
Przewidywane dni spotkań: 19-20.03.2019r. oraz 25-26.03.2019r.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD "Kraina Dinozaurów" do złożenia Zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez LGD Kraina Dinozaurów na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
 

Autor: Administrator
Utworzono: 06-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi