PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz przygotowanie merytoryczne publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.   Nazwa oraz adres zamawiającego:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek

Tel: 77 465 12 13 / 605 052 777

e-mail: krainadino@onet.eu, www: www.krainadinozaurow.pl

II.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  opracowanie graficzne oraz przygotowanie merytoryczne publikacji.

 

1. Zakres merytoryczny zamówienia:

1.     Usługa polegać będzie na kompletnym przygotowaniu materiałów do przekazania do publikacji tj. opisach charakterystyki każdego z 60 - 100 podmiotów oraz zrealizowanych przez nich projektów wraz z przyporządkowanymi do opisów zdjęciami przekazanymi przez LGD „Kraina Dinozaurów”.

2.     Materiały merytoryczne, które muszą zostać opracowane dostarczy Zamawiający.

3.     Zamówienie obejmuje także opracowanie graficzne i merytoryczne wszystkich elementów wydawnictwa.

4.     Wykonawca ma obowiązek uzyskać potwierdzoną akceptację publikacji.

 

 

2. Szczegółowe wymagania zamówienia:

  1. Zawartość publikacji:

a)    Strona tytułowa.

b)    Wewnętrzne strony: opisy poszczególnych działań wraz ze zdjęciami.

c)     Okładka tył – 2 strony.

  1. Po akceptacji projektu zlecający ma prawo niezliczoną ilość razy wprowadzać zmiany i domagać się poprawek, aż do całkowitej akceptacji projektu.
  2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury / rachunku.
  3. Wynagrodzenie zawarte w ofercie w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego.

3.Termin wykonania:

 maj / czerwiec 2021 r.

 4. Dodatkowe informacje:

Zamówienie zostanie wykonane w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zgodnie z jego sugestiami.

5. Rozstrzygnięcie postępowania:

Informację dot. wyboru oferty Zamawiający roześle e-mailowo.

 

III.  Oferta powinna zawierać:

1. Ofertę cenową brutto zamówienia, w tym VAT.

2. Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie i  realizację   podobnych lub tych samych zadań

IV.  Sposób przygotowania oferty - kryteria:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym.

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.

4.Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.

5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane
i podpisane przez osobę upoważnioną.

6. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.  Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapytaniu. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać kryteriów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie całkowitej kwoty brutto za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz wykazanego doświadczenia oferenta (dołączone dokumenty).

VI.  Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym do godz. 12.00 dnia 20.04.2021 r. bezpośrednio do biuraStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krainadino@onet.eu

2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty dosiedziby Stowarzyszenia.

 

VII.  Unieważnienie postępowania

  1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

 


 

Autor: Administrator
Utworzono: 06-04-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi