PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zespół ds. opracowania LSR

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd LGD ,,Kraina Dinozaurów” w dniu 20.06.2022 r.  powołałZespół ds. opracowania LSR składający się zosób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Celem działalności zespołu jest:

  • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
  • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR odbyło się już 2 razy: 21 czerwca 2022 r. i 05.07.2022 - spotkanie online. Omawiano  program LEADER realizowany na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, przeanalizowano mocne  i słabe strony, szanse i zagrożenia a także cele
i przedsięwzięcia zapisane w LSR 2014-2020. Pracowano również nad Diagnoza Obszaru objętego LSR.   

Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 sierpnia 2022r.

Autor: Administrator
Utworzono: 08-07-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi